Polityka Prywatności

A. Ogólne postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej

1. Przedmiot Polityki Prywatności

Firma OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (zwana dalej OBO) dziękuje za Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową oraz zamieszczoną na niej ofertą.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważną kwestią. Poniżej chcielibyśmy przekazać Państwu szczegółowe informacje o tym, jakie dane są gromadzone podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz podczas korzystania z zawartych na niej ofert, a także w jaki sposób są one przetwarzane i wykorzystywane. Ponadto przekażemy Państwu również informacje o tym, jakie techniczne i organizacyjne środki ochrony są przez nas stosowane.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail czy numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest informowanie o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz uświadamianie osób, których dotyczą przetwarzane przez nas dane.

Pomimo tego, że jako administrator danych osobowych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, internetowy transfer danych może wykazywać co do zasady luki bezpieczeństwa, nie jesteśmy więc w stanie zapewnić absolutnej ochrony. Prosimy wziąć to pod uwagę podczas korzystania z naszej oferty internetowej.

2. Definicje pojęć

W niniejszej Polityce Prywatności stosowane są pojęcia zdefiniowane przez ustawodawcę w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (dalej zwane również RODO). Treść RODO można pobrać pod następującym adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE

Celem naszej polityki prywatności jest informowanie Państwa w prosty i zrozumiały sposób o przetwarzaniu Państwa danych osobowych na naszej stronie internetowej.

3. Nazwa i adres administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Telefon: 0049-2373-89-0
Faks: 0049-2373-89-238
E-mail: info(at)obo.de

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
– inspektor ochrony danych osobowych –
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Tel.: 0049-2373-89-1351
E-mail: datenschutz(at)obo.de

5. Usuwanie i blokowanie danych osobowych / czas przechowywania

O ile w rozdziale B niniejszej Polityki prywatności nie zawarto odmiennych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, gromadzone przez nas dane są usuwane, kiedy tylko przechowywanie ich przestaje być konieczne, a usunięciu nie stoją na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania danych. Jeżeli dane osoby, której dane dotyczą, nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne w innych zgodnych z prawem celach, ich przetwarzanie zostaje ograniczone. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych osoby, której dane dotyczą, jeśli muszą być przechowywane ze względów określonych prawem handlowym lub podatkowym.

Przepisy prawa przewidują obowiązek przechowywania danych przez sześć lat zgodnie z § 257 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, bilanse roczne, listy handlowe, dowody księgowe itd.) lub przez dziesięć lat zgodnie z § 147 ust. 1 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO) (książki, zapisy rachunkowe, dowody księgowe, listy handlowe itd.).

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1. Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora danych osobowych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane, które jej dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

6.2. Prawo do uzyskania informacji

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo w każdej chwili uzyskać od nas nieodpłatnie informację o przechowywanych przez nas należących do niej danych osobowych oraz kopię tej informacji. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania następujących informacji:

– o celach przetwarzania;

– o kategoriach przetwarzanych danych osobowych;

– o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawnione zostały lub są ujawniane dane osobowe, zwłaszcza w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych;

– w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych albo – jeśli to nie jest możliwe – kryteriach ustalania tego okresu;

– o istnieniu prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych osobowych albo prawa do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu;

– o istnieniu prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym;

– jeżeli dane osobowe nie są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych;

– o stosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ust. 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – pełne informacje o zastosowanej logice oraz zasięg i przewidywane konsekwencje tego rodzaju przetworzenia dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego albo do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o stosownych gwarancjach w związku z przekazaniem danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z tego prawa do uzyskania informacji, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

6.3 Prawo do sprostowania

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, do zażądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych za pomocą deklaracji uzupełniającej.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z tego prawa do sprostowania, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

6.4 Prawo do usunięcia

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo żądać od administratora danych osobowych, aby dotyczące jej dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, o ile zaistnieje którakolwiek z poniższych przyczyn i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne:

– Dane osobowe zostały zgromadzone do takich celów albo przetworzone w taki sposób, do jakich nie są już potrzebne.

– Osoba, której dane dotyczą, odwołała zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art.

6 ust. 1 litera a RODO lub art.

9 ust. 2 litera a RODO i gdy brakuje jakiejkolwiek innej podstawy prawnej do przetwarzania.

 

– Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art.

21 ust. 1 RODO, i nie zachodzą żadne nadrzędne uzasadnione powody do przetwarzania, wzgl. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art.

21 ust. 2 RODO.

– Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

– Usunięcie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawej unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator danych osobowych.

– Dane osobowe zostały pozyskane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art.

8 ust. 1 RODO.

O ile zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, będzie chciała zażądać usunięcia danych osobowych zgromadzonych przez OBO, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego inspektora ochrony danych, wzgl. do innego pracownika. Zadbamy wówczas o niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia danych.

6.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo zażądać od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie którakolwiek z poniższych przesłanek:

– Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, a mianowicie za okres, który umożliwia administratorowi danych osobowych zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych.

– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się na usunięcie danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

– Administrator danych osobowych nie potrzebuje dłużej danych osobowych do celów przetwarzania, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art.

21 ust. 1 RODO i na razie nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione interesy administratora przeważają nad uzasadnionymi interesami osoby, której dane dotyczą.

O ile zachodzi któraś z wymienionych powyżej przesłanek, a osoba, której dane dotyczą, będzie chciała zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez OBO, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do nas lub do naszego inspektora danych osobowych. Zarządzimy wówczas odpowiednie ograniczenie przetwarzania danych.

6.6 Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ma ona również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie, o której mowa w art.

6 ust. 1 litera a RODO lub art.

9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art.

6 ust. 1 lit. b RODO z przetwarzaniem następującym z użyciem procedur zautomatyzowanych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.

20 ust. 1 RODO ma prawo domagać się, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora drugiemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i swobody innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, w każdej chwili może się zwrócić do nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

6.7 Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art.

6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

OBO nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez OBO na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno nam już będzie przetwarzać do takich celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec dotyczącego przetwarzania jej danych osobowych w ekonomicznych lub historycznych celach badawczych lub do celów statystycznych zgodnie z art.

89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

W celu wykonania prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, w każdej chwili może się zwrócić bezpośrednio do nas. Ponadto osoba, której dane dotyczą, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, może wykonać swoje prawo do sprzeciwu, korzystając z procedur zautomatyzowanych, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

6.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą, ma zagwarantowane przez ustawodawcę unijnego prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta

– jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;

– jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub

– opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli decyzja

– jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; lub

– opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, wówczas OBO podejmie stosowne środki, aby ochronić prawa i swobody oraz uzasadnione interesy osoby, której prawa dotyczą, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony administratora, do przedstawienia własnego punktu widzenia i do zaskarżenia decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie dochodzić praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

6.9 Prawo do odwołania zgody w rozumieniu prawa o ochronie danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie dochodzić swojego prawa do wycofania zgody, w każdej chwili może się zwrócić do nas w tej sprawie.

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do nas z wszelkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

6.10 Prawo do zażalenia wobec organu nadzorującego ochronę danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć zażalenie w organie nadzorującym ochronę danych z powodu przetwarzania przez nas jej danych osobowych.

7. Podstawa prawna przetwarzania

O ile w opisie danego procesu przetwarzania danych w poniższym rozdziale B niniejszej Polityki Prywatności nie zostało wskazane nic innego, obowiązują następujące regulacje.

Art.

6 I lit. a RODO służy OBO za podstawę prawną procesów przetwarzania, przy których konieczne jest uzyskanie zgody na określony cel przetworzenia. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przez nas samych lub przez jedną z naszych spółek zależnych, której usług i/lub produktów dotyczy zapytanie, przetwarzanie opiera się na art.

6 I lit. b RODO. To samo dotyczy procesów przetwarzania niezbędnych do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, na przykład w razie zapytań o nasze usługi i produkty.

Jeśli OBO podlega zobowiązaniu prawnemu, które wymaga przetworzenia danych osobowych, przetworzenie bazuje na art.

6 I lit. c RODO. W rzadszych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne, aby ochronić życiowo ważne interesy osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. W tym przypadku przetworzenie jest oparte na art.

6 I lit. d RODO.

 

Wreszcie procesy przetwarzania mogą opierać się na art.

6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej bazują procesy przetwarzania danych, które nie są objęte przez żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetworzenie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionego interesu OBO lub osoby trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i swobody osoby, której dane dotyczą, mają charakter nadrzędny. Takie procesy przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały specjalnie wspomniane przez europejskiego ustawodawcę (zob. motyw 47 zdanie 2 RODO).

8. Uwzględnienie uzasadnionych interesów

O ile w opisie danego procesu przetwarzania danych w rozdziale B niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych nie wskazano nic innego, a przetwarzanie danych osobowych bazuje na artykule 6 l lit. f RODO, zachodzi nasz uzasadniony interes w przeprowadzeniu operacji handlowej i realizacji związanego z tym interesu ekonomicznego.

9. Ochrona danych przy używaniu naszych danych kontaktowych / możliwość wycofania zgody

Jeżeli wykorzystują Państwo podawane na naszej stronie internetowej dane kontaktowe (jak np. nasz adres e-mail lub numer faksu) do nawiązania kontaktu z nami, przekazywane przy tej okazji przez Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko do celu, któremu służyło nawiązanie kontaktu. Jeżeli powodem nawiązania przez Państwa kontaktu nie jest zainteresowanie usługami lub produktami OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO), lecz spółki zależnej, Państwa zapytanie będzie przetwarzane przez tę spółkę, która udzieli na nie odpowiedzi. W związku z tym zapytanie zostanie przekierowane do odpowiedniej spółki.

Jeżeli powodem nawiązania przez Państwa kontaktu jest zainteresowanie naszymi usługami lub produktami, wzgl. realizacja umowy zawartej z naszym przedsiębiorstwem, podstawą prawną jest art.

6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich innych przypadkach nawiązania kontaktu zachodzi nasz uzasadniony interes zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. f RODO w przetwarzaniu danych ze względu na zainicjowaną przez Państwa komunikację.

Dane niezbędne w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zawarcia i wykonania umowy przechowujemy aż do ostatecznej odpowiedzi na zapytanie, lub zakończenia stosunku umownego, a następnie (nie wcześniej niż przed upływem ewentualnych okresów gwarancji) są one przez nas usuwane, chyba że wg art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO zgodnie z przepisami prawa handlowego i podatkowego oraz obowiązkami dokumentacyjnymi jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych, ew. jeśli zgodzili się Państwo na dłuższe przechowywanie zgodnie z art.

6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Ponadto chcielibyśmy utrzymać kontakt do Państwa również po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, wzgl. po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, i informować Państwa w formie elektronicznej, np. na podany przez Państwa adres e-mail, o naszych usługach i ofertach. Takie przetwarzanie danych w celu pozyskiwania lojalności klienta i pielęgnowania kontaktów z klientem oraz ułatwienia kontaktu opiera się na uzasadnionym interesie w rozumieniu art.

6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym porównując interesy z Państwa podstawowymi prawami i wolnościami, bierzemy pod uwagę zalety, jakie daje Państwu ten sposób kontaktu, np. w związku z wczesnym informowaniem o naszych usługach i ofertach, możliwością złożenia zapytania o sporządzenie oferty przy kolejnych inwestycjach budowlanych lub bezpośredniego konsultowania pytań z osobą uprawnioną do kontaktu. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie art.

6 ust. 1 f RODO i nie służy reklamie bezpośredniej, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. W przypadku reklamy bezpośredniej mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych bez podawania przyczyny.

Dane przetwarzane na podstawie art.

6 ust. 1 lit. f RODO w celu pozyskania lojalności klienta, wzgl. nawiązania bezpośredniego kontaktu z klientem, są przetwarzane do momentu ustania uzasadnionego interesu, a następnie usuwane, najpóźniej z chwilą otrzymania przez nas Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych. Dane te podlegają również ustawowym terminom przechowywania.

Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych osobowych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art.

28 RODO, a także ewentualne spółki zależne, których usług i/lub produktów dotyczy Państwa zapytanie.

10. Ochrona danych przy rekrutacjach i w procesie rekrutacyjnym

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów ubiegających się o pracę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a tym samym ze względu na działanie poprzedzające zawarcie umowy w rozumieniu art.

6 ust. 1 lit. b RODO, wzgl. nasz uzasadniony interes zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. f RODO polegający na zatrudnianiu pracowników.

Dane mogą być przetwarzane również drogą elektroniczną, np. kiedy kandydat prześle nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład korzystając z poczty elektronicznej lub naszego formularza kontaktowego. W przypadku zawarcia z kandydatem umowy o pracę przekazane nam dane zostaną przez nas zapisane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z poszanowaniem przepisów prawa. Jeżeli administrator danych osobowych nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od przekazania do wiadomości decyzji odmownej, o ile usunięciu nie stoją na drodze inne uzasadnione interesy administratora. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu zgodnie z niemiecką ogólną ustawą o równym traktowaniu (AGG).

Ze względu na cyfrową rejestrację otrzymywanych aplikacji odbiorcami przetwarzanych danych osobistych są nasi dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzanie zlecenia w rozumieniu art.

28 RODO.

11. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

OBO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Aktualna wersja jest dostępna na stronie internetowej. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony i zapoznania się z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

B. Szczególne postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej

1. Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych

Zakres i sposób gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową tylko w celu uzyskania informacji, czy korzystają z oferowanych przez nas usług, takich jak np. zawarcie umowy przez stronę internetową, oraz czy ewentualnie dokonują Państwo rejestracji.

2. Używanie do celów uzyskania informacji/gromadzone dane/pliki cookie

(1) Informacje ogólne

Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Pliki te służą do ogólnej poprawy atrakcyjności i wydajności oferty internetowej dla użytkownika.

Nasza strona internetowa używa następujących rodzajów plików cookie, których zasięg i sposób działania zostały wyjaśnione poniżej:

 • Cookie tymczasowe
 • Cookie stałe

Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie w momencie zamknięcia przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności cookie sesyjne. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą którego różne zapytania można przyporządkować do wspólnej sesji Państwa przeglądarki. Pozwala to na ponowne rozpoznanie Państwa komputera, kiedy powrócą Państwo na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane w momencie wylogowania lub zamknięcia przeglądarki.

Stałe pliki cookie są w automatyczny sposób usuwane po upływie określonego czasu, który różni się w zależności od stosowanego pliku cookie i może wynosić wiele lat. Pliki cookie mogą Państwo usunąć w każdej chwili w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki.

(2) Pliki cookie bezwzględnie wymagane do działania strony.

W przypadku czysto informacyjnego używania strony internetowej, a więc jeśli np. nie dokonują Państwo rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej ani nie przekazują nam jakichkolwiek innych informacji, gromadzimy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka wysyła do naszego serwera. Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie pozyskujemy wskazane poniżej dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlić Państwu naszą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art.

6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

 • Adres IP
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • ilość każdorazowo przesyłanych danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs

Dane przetwarzane zgodnie z ust. 1 niniejszego przepisu są przechowywane w powyższych celach na okres maks. 30 dni, a następnie są usuwane.

(3) Pliki cookie, które nie są bezwzględnie wymagane do działania strony.

Pliki cookie, które nie są bezwzględnie wymagane do działania strony, wykorzystujemy wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody. W tym celu wykorzystujemy narzędzia Consent Tool firmy Usercentrics GmbH. W związku z tym firma OBO przekazuje dane osobowe (dane dotyczące zgody) do firmy Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 Monachium. Odbywa się to w ramach przetwarzania na zlecenie wg art. 28 RODO. Dane dotyczące zgody obejmują następujące dane: datę i godzinę odwiedzin, informacje o udzieleniu zgody/odmowie, informacje o urządzeniu, zanonimizowany adres IP. Przetwarzanie danych realizowane jest w celu wywiązania się z obowiązków ustawowych (obowiązek udokumentowania wg art. 7 ust. 1 RODO) oraz powiązaną z nimi dokumentacją zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Do zapisu danych wykorzystywana jest pamięć lokalna.

Dane dotyczące zgody przechowywane są przez 3 lata. Dane przechowywane są na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat gromadzonych danych oraz możliwości kontaktu znaleźć można na stronie https://usercentrics.com/privacy-policy/

3. Wtyczki i narzędzia

3.1 fonts.com

Jest to internetowa usługa w zakresie czcionek.

Firma oferująca usługę

Monotype Imaging Holdings Inc.

600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, Stany Zjednoczone

Cel przetwarzania danych

Poniższa lista zawiera cele gromadzenia i przetwarzania danych. Zgoda dotyczy wyłącznie podanych celów. Zgromadzone dane nie mogą być wykorzystywane ani przechowywane do celów innych niż te wymienione poniżej.

 • Udostępnianie czcionek internetowych

Wykorzystywane technologie

 • Pliki cookie

Gromadzone dane

Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe), które gromadzone są przez tę usługę lub podczas korzystania z niej.

 • Adres IP
 • Informacje o przeglądarce
 • Adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie
 • ID klienta

 

Podstawa prawna

Poniżej podana jest wymagana podstawa prawna do przetwarzania danych

 • Art 6 ust. 1 zd. 1 lit. e RODO

Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

Czas przechowywania

Okres przechowywania to przedział czasowy, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do podanych celów przetwarzania.

Zgromadzone dane użytkowników przechowywane są do 30 dni od daty zapisu.

Odbiorca danych

 • Monotype Imaging Holdings Inc.

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Poniżej znaleźć można adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane.

privacy@monotype.com

Tutaj można przeczytać politykę prywatności firmy przetwarzającej dane https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

Informacje dotyczące przechowywania

Poniżej zobaczyć można najdłuższy potencjalny czas przechowywania na urządzeniu, ustawiany w momencie korzystania z metody przechowywania w plikach cookie, oraz sprawdzić, czy wykorzystywane są inne metody.

 • Maksymalny czas przechowywania plików cookie: –
 • Przechowywanie inne niż w plikach cookie: nie

3.2 Usercentrics Consent Management Platform

Jest to usługa zarządzania zgodami użytkowników.

Firma oferująca usługę

Usercentrics GmbH

Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium, Niemcy

Cel przetwarzania danych

Poniższa lista zawiera cele gromadzenia i przetwarzania danych. Zgoda dotyczy wyłącznie podanych celów. Zgromadzone dane nie mogą być wykorzystywane ani przechowywane do celów innych niż te wymienione poniżej.

 • Wywiązanie się obowiązków ustawowych
 • Zapisywanie udzielonej zgody

Wykorzystywane technologie

 • Pamięć lokalna
 • Zezwolenie na pliki cookie

 

Gromadzone dane

Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe), które gromadzone są przez tę usługę lub podczas korzystania z niej.

 • Informacje o urządzeniu
 • Informacje o przeglądarce
 • Zanonimizowany adres IP
 • Dane dotyczące zgody i odmowy
 • Data i godzina wizyty
 • Żądania URL strony
 • Ścieżka strony
 • Lokalizacja geograficzna

 

Podstawa prawna

Poniżej podana jest wymagana podstawa prawna do przetwarzania danych

 • Art 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO

 

Miejsce przetwarzania

Unia Europejska (baza danych dotyczących zgody znajduje się w Belgii)

 

Czas przechowywania

Okres przechowywania to przedział czasowy, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do podanych celów przetwarzania.

Dane dotyczące zgody (udzielona zgoda i odmowa zgody) przechowywane są przez trzy lata. Eksport danych ma miejsce po zakończeniu zlecenia.

 

Odbiorca danych

 • Usercentrics GmbH

 

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Poniżej znaleźć można adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane.

datenschutz@usercentrics.com

Tutaj można przeczytać politykę prywatności firmy przetwarzającej dane https://usercentrics.com/privacy-policy/

Informacje dotyczące przechowywania

Poniżej zobaczyć można najdłuższy potencjalny czas przechowywania na urządzeniu, ustawiany w momencie korzystania z metody przechowywania w plikach cookie, oraz sprawdzić, czy wykorzystywane są inne metody.

 • Maksymalny czas przechowywania plików cookie: –
 • Przechowywanie inne niż w plikach cookie: nie

 

3.3 Google Tag Manager

To system umożliwiający zarządzanie fragmentami kodu JavaScript i HTML, które wykorzystywane mogą być do implementowania narzędzi do śledzenia, analityki, personalizacji oraz monitorowania skuteczności marketingu.

Firma oferująca usługę

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Cel przetwarzania danych

Poniższa lista zawiera cele gromadzenia i przetwarzania danych.

 • Funkcjonalność

Wykorzystywane technologie

 • Piksel

Gromadzone dane

Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe), które gromadzone są przez tę usługę lub podczas korzystania z niej.

 • Zagregowane dane dotyczące aktywacji tagów

Podstawa prawna

Poniżej podana jest wymagana podstawa prawna do przetwarzania danych

 • Art 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania

Stany Zjednoczone

Czas przechowywania

Okres przechowywania to przedział czasowy, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do podanych celów przetwarzania.

Dane zostają usunięte po 14 dniach od zgromadzenia.

Odbiorca danych

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Poniżej znaleźć można adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przesyłać zgromadzone dane do innych krajów. Należy pamiętać o tym, że ta usługa może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do kraju, w którym nie obowiązuje wystarczający poziom ochrony danych. Jeżeli dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych, istnieje ryzyko, że dane będą przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych przez użytkownika. Poniżej znaleźć można listę krajów, do których przesyłane są dane. Może to odbywać się w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania.

Na całym świecie

Tutaj można przeczytać politykę prywatności firmy przetwarzającej dane https://policies.google.com/privacy?hl=en

Tutaj można udzielić odmowy dotyczącej wszystkich domen firmy przetwarzającej danych https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Tutaj można przeczytać wytyczne dotyczące plików cookie firmy przetwarzającej dane https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

3.4  reCAPTCHA

To usługa, która sprawdza, czy dane na stronie wprowadzane są przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program.

Firma oferująca usługę

Google ​Ireland​ Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Cel przetwarzania danych

Poniższa lista zawiera cele gromadzenia i przetwarzania danych.

 • Śledzenie
 • Zabezpieczenie przez botami

Wykorzystywane technologie

 • Pliki cookie

Gromadzone dane

Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe), które gromadzone są przez tę usługę lub podczas korzystania z niej.

 • Język przeglądarki
 • Wtyczki w przeglądarce
 • Ścieżka kliknięć
 • Data i godzina wizyty
 • Adres IP
 • Zachowanie użytkownika
 • Czas spędzony na stronie
 • Dane wprowadzone przez użytkownika

Podstawa prawna

Poniżej podana jest wymagana podstawa prawna do przetwarzania danych

 • Art 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO

Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

Czas przechowywania

Okres przechowywania to przedział czasowy, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do podanych celów przetwarzania.

Dane zostają usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do przetwarzania.

Odbiorca danych

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Poniżej znaleźć można adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przesyłać zgromadzone dane do innych krajów. Należy pamiętać o tym, że ta usługa może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do kraju, w którym nie obowiązuje wystarczający poziom ochrony danych. Jeżeli dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych, istnieje ryzyko, że dane będą przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych przez użytkownika. Poniżej znaleźć można listę krajów, do których przesyłane są dane. Może to odbywać się w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania.

Na całym świecie

Tutaj można przeczytać politykę prywatności firmy przetwarzającej dane https://policies.google.com/privacy?hl=en

Tutaj można udzielić odmowy dotyczącej wszystkich domen firmy przetwarzającej danych https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Tutaj można przeczytać wytyczne dotyczące plików cookie firmy przetwarzającej dane https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Informacje o przechowywaniu

Poniżej podano najdłuższy potencjalny okres przechowywania na urządzeniu w przypadku wykorzystywania metody przechowywania w plikach cookie oraz innych metod.

 • Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 19 lat, 4 dni

Ta usługa wykorzystuje różne opisane poniżej środki do przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika.

 • DIE Jest wykorzystywany do rejestrowania i przesyłania aktywności użytkownika na stronie w celach reklamowych. Czas: 1 rok, typ: plik cookie, domena: doubleclick.net
 • 1P_JAR Ten plik cookie zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, a także o reklamach, które użytkownik mógł zobaczyć przed odwiedzeniem strony. Czas: 1 miesiąc, typ: plik cookie, domena: google.com
 • ANID Wykorzystywany do celów reklamowych. Czas: 9 miesięcy, typ: plik cookie, domena: google.com
 • CONSENT Ten plik cookie zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, a także o reklamach, które użytkownik mógł zobaczyć przed odwiedzeniem strony. Czas: 19 lat, 4 dni, typ: plik cookie
 • NID  Wykorzystywany przez Google do dostosowywania reklam do wyszukiwań w serwisie Google. Czas: 6 miesięcy, typ: plik cookie, domena: google.com
 • DV Wykorzystywany przez Google Analytics do personalizacji reklam. Czas: 10 minut, typ: plik cookie, domena: google.com

 

3.5  DoubleClick Ad

Jest to usługa reklamowa. Umożliwia ona wyświetlanie użytkownikom trafniejszych reklam i tworzenie raportów dotyczących kampanii.

Firma oferująca usługę

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Cel przetwarzania danych

Poniższa lista zawiera cele gromadzenia i przetwarzania danych.

 • Reklamy
 • Analityka
 • Optymalizacja

Wykorzystywane technologie

 • Pliki cookie

Gromadzone dane

Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe), które gromadzone są przez tę usługę lub podczas korzystania z niej.

 • Informacje o przeglądarce
 • Ścieżka kliknięć
 • Informacje o plikach cookie
 • Data i godzina wizyty
 • Dane demograficzne
 • Wykrywanie urządzenia
 • Informacje dotyczące lokalizacji
 • Rodzaj sprzętu/oprogramowania
 • Dostawca usług internetowych
 • Adres IP
 • Częstość, z jaką wyświetlane są reklamy
 • Udostępniające domeny
 • Dane dotyczące interakcji
 • Wyświetlenia strony
 • Historia wyszukiwania

Podstawa prawna

Poniżej podana jest wymagana podstawa prawna do przetwarzania danych

 • Art 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

Czas przechowywania

Okres przechowywania to przedział czasowy, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do podanych celów przetwarzania.

Dane zostają usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.

Odbiorca danych

 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Poniżej znaleźć można adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przesyłać zgromadzone dane do innych krajów. Należy pamiętać o tym, że ta usługa może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do kraju, w którym nie obowiązuje wystarczający poziom ochrony danych. Jeżeli dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych, istnieje ryzyko, że dane będą przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych przez użytkownika. Poniżej znaleźć można listę krajów, do których przesyłane są dane. Może to odbywać się w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania.

Stany Zjednoczone

Tutaj można przeczytać politykę prywatności firmy przetwarzającej dane https://policies.google.com/privacy?hl=en

Tutaj można przeczytać wytyczne dotyczące plików cookie firmy przetwarzającej dane https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Informacje o przechowywaniu

Poniżej podano najdłuższy potencjalny okres przechowywania na urządzeniu w przypadku wykorzystywania metody przechowywania w plikach cookie oraz innych metod.

 • Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 1 rok

Ta usługa wykorzystuje różne opisane poniżej środki do przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika.

 • test_cookie Sprawdza uprawnienia przeglądarki użytkownika do dokonywania ustawień, czas: 1 dzień, typ: plik cookie, domena: doubleclick.net
 • IDE  Zawiera losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Za pomocą tego identyfikatora Google może rozpoznać użytkownika na różnych stronach na przestrzeni swoich domen i wyświetlać spersonalizowane reklamy. Czas: 1 rok, typ: plik cookie, domena: doubleclick.net

3.6 gstatic.com

To domena wykorzystywana przez Google do wczytywania statycznych treści w innych nazwach domen w celu zredukowania obciążenia łączy i zwiększenia szybkości sieci u użytkownika końcowego

Firma oferująca usługę

Alphabet Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone

Cel przetwarzania danych

Poniższa lista zawiera cele gromadzenia i przetwarzania danych.

 • Zmniejszenie obciążenia łączy
 • Zwiększenie szybkości sieci

Wykorzystywane technologie

 • JavaScript

Gromadzone dane

Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe), które gromadzone są przez tę usługę lub podczas korzystania z niej.

 • Zdjęcia
 • CSS
 • Kod JavaScript

Podstawa prawna

Poniżej podana jest wymagana podstawa prawna do przetwarzania danych

 • Art 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO

Miejsce przetwarzania

Stany Zjednoczone

Czas przechowywania

Okres przechowywania to przedział czasowy, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do podanych celów przetwarzania.

Żądania zasobów CSS są przechowywane przez 1 dzień, a pliki czcionek przez rok. Niektóre informacje zostają zachowane, dopóki nie zostaną usunięte przez użytkownika. Inne zostają zachowane przez określony czas.

Odbiorca danych

 • Alphabet Inc.

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Poniżej znaleźć można adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przesyłać zgromadzone dane do innych krajów. Należy pamiętać o tym, że ta usługa może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do kraju, w którym nie obowiązuje wystarczający poziom ochrony danych. Jeżeli dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych, istnieje ryzyko, że dane będą przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych przez użytkownika. Poniżej znaleźć można listę krajów, do których przesyłane są dane. Może to odbywać się w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania.

Na całym świecie

Tutaj można przeczytać politykę prywatności firmy przetwarzającej dane http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Tutaj można udzielić odmowy dotyczącej wszystkich domen firmy przetwarzającej danych https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Tutaj można przeczytać wytyczne dotyczące plików cookie firmy przetwarzającej dane https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

 

3.7 Google Analytics

Jest to internetowa usługa analityczna.

Firma oferująca usługę

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Cel przetwarzania danych

Poniższa lista zawiera cele gromadzenia i przetwarzania danych.

 • Analityka

Wykorzystywane technologie

 • Pliki cookie
 • Piksel

Gromadzone dane

Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe), które gromadzone są przez tę usługę lub podczas korzystania z niej.

 • Aktualizacje aplikacji
 • Informacje o przeglądarce
 • Ścieżka kliknięć
 • Data i godzina wizyty
 • Informacje o urządzeniu
 • Pobierane pliki
 • Wersja Flash
 • Informacje dotyczące lokalizacji
 • Adres IP
 • Obsługa JavaScript
 • Odwiedzone strony
 • Aktywność zakupowa
 • Adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie
 • Dane dotyczące korzystania
 • Interakcje z widgetami

Podstawa prawna

Poniżej podana jest wymagana podstawa prawna do przetwarzania danych

 • Art 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

Czas przechowywania

Okres przechowywania to przedział czasowy, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do podanych celów przetwarzania.

Okres przechowywania zależy od rodzaju przechowywanych danych. Każdy klient może sprawdzić, jak długo Google Analytics przechowuje dane, zanim zostają one automatycznie usunięte.

Odbiorca danych

 • Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Poniżej znaleźć można adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przesyłać zgromadzone dane do innych krajów. Należy pamiętać o tym, że ta usługa może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do kraju, w którym nie obowiązuje wystarczający poziom ochrony danych. Jeżeli dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych, istnieje ryzyko, że dane będą przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych przez użytkownika. Poniżej znaleźć można listę krajów, do których przesyłane są dane. Może to odbywać się w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania.

Na całym świecie

Tutaj można przeczytać politykę prywatności firmy przetwarzającej dane https://policies.google.com/privacy?hl=en

Tutaj można udzielić odmowy dotyczącej wszystkich domen firmy przetwarzającej danych https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Tutaj można przeczytać wytyczne dotyczące plików cookie firmy przetwarzającej dane https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Informacje o przechowywaniu

Poniżej podano najdłuższy potencjalny okres przechowywania na urządzeniu w przypadku wykorzystywania metody przechowywania w plikach cookie oraz innych metod.

 • Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 2 lata

Ta usługa wykorzystuje różne opisane poniżej środki do przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika.

 • _ga                  Wykorzystywany do rozróżniania użytkowników. Czas: 2 lata, typ: plik cookie
 • _gid                 Wykorzystywany do rozróżniania użytkowników. Czas: 1 dzień, typ: plik cookie
 • _gat                 Wykorzystywany do ograniczania prędkości przesyłania żądań. Czas: 1 minuta, typ: plik cookie
 • _dc_gtm_xxx  Wykorzystywany do rozróżniania użytkowników. Czas: 1 minuta, typ: plik cookie
 • _gat_gtag_xxx Wykorzystywany do rozróżniania użytkowników. Czas: 1 minuta, typ: plik cookie
 • _gac_xx           Zawiera informacje o reklamach, które zostały kliknięte. Czas: 2

miesiące, 29 dni, typ: plik cookie

 • DIE                   Za pomocą tego identyfikatora Google może rozpoznać użytkownika na różnych stronach i domenach

                                oraz wyświetlać spersonalizowane reklamy. Czas: 1 rok, typ: plik cookie

 

3.8  Piksel Facebooka

To technologia śledzenia oferowana przez Facebooka i wykorzystywana przez inne usługi Facebooka, np. Facebook Custom Audiences.

Firma oferująca usługę

Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irlandia

Cel przetwarzania danych

Poniższa lista zawiera cele gromadzenia i przetwarzania danych.

 • Reklamy
 • Analityka
 • Marketing
 • Retargetowanie
 • Śledzenie

Wykorzystywane technologie

 • Pliki cookie
 • Piksel

Gromadzone dane

Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe), które gromadzone są przez tę usługę lub podczas korzystania z niej.

 • Wyświetlone reklamy
 • Informacje o przeglądarce
 • Wyświetlone treści
 • Informacje o urządzeniu
 • Lokalizacja geograficzna
 • Interakcje z reklamami, usługami i produktami
 • Adres IP
 • Informacje marketingowe
 • Niepoufne dane zdefiniowane przez użytkownika
 • Identyfikator piksela
 • Adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie
 • Skuteczność kampanii marketingowych
 • Dane dotyczące korzystania
 • Zachowanie użytkownika
 • Identyfikator użytkownika Facebooka

Podstawa prawna

Poniżej podana jest wymagana podstawa prawna do przetwarzania danych

 • Art 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

Czas przechowywania

Okres przechowywania to przedział czasowy, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do podanych celów przetwarzania.

Dane zostają usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.

Odbiorca danych

 • Facebook Inc.
 • Facebook Ireland Limited

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Poniżej znaleźć można adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane.

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przesyłać zgromadzone dane do innych krajów. Należy pamiętać o tym, że ta usługa może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do kraju, w którym nie obowiązuje wystarczający poziom ochrony danych. Jeżeli dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych, istnieje ryzyko, że dane będą przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych przez użytkownika. Poniżej znaleźć można listę krajów, do których przesyłane są dane. Może to odbywać się w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania.

Na całym świecie

Tutaj można przeczytać politykę prywatności firmy przetwarzającej dane https://www.facebook.com/privacy/explanation

Tutaj można udzielić odmowy dotyczącej wszystkich domen firmy przetwarzającej danych https://www.facebook.com/ads/preferences/

Tutaj można przeczytać wytyczne dotyczące plików cookie firmy przetwarzającej dane https://www.facebook.com/policies/cookies

Informacje o przechowywaniu

Poniżej podano najdłuższy potencjalny okres przechowywania na urządzeniu w przypadku wykorzystywania metody przechowywania w plikach cookie oraz innych metod.

 • Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 1 rok
Przechowywane informacje

Ta usługa wykorzystuje różne opisane poniżej środki do przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika.

 • fbp, act, c_user, datr, fr, m_pixel_ration, pl, presence, sb, spin, wd, xs,

Pliki cookie Facebooka do analityki stron internetowych oraz personalizacji i pomiarów reklam.

Czas: 1 rok, typ: plik cookie, domena: facebook. com

3.9  LinkedIn Insight Tag

To usługa do monitorowania konwersji oraz retargetowania.

Firma oferująca usługę

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Cel przetwarzania danych

Poniższa lista zawiera cele gromadzenia i przetwarzania danych.

 • Analityka
 • Marketing
 • Retargetowanie

Wykorzystywane technologie

 • Pliki cookie

Gromadzone dane

Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe), które gromadzone są przez tę usługę lub podczas korzystania z niej.

 • Informacje o przeglądarce
 • Informacje o urządzeniu
 • Adres IP
 • Adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie
 • Znacznik czasowy

Podstawa prawna

Poniżej podana jest wymagana podstawa prawna do przetwarzania danych

 • Art 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania

Stany Zjednoczone, Singapur

Czas przechowywania

Okres przechowywania to przedział czasowy, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do podanych celów przetwarzania.

Dane zostają usunięte po 90 dniach.

Odbiorca danych

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Poniżej znaleźć można adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przesyłać zgromadzone dane do innych krajów. Należy pamiętać o tym, że ta usługa może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do kraju, w którym nie obowiązuje wystarczający poziom ochrony danych. Jeżeli dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych, istnieje ryzyko, że dane będą przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych przez użytkownika. Poniżej znaleźć można listę krajów, do których przesyłane są dane. Może to odbywać się w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania.

Singapur, Stany Zjednoczone

Tutaj można przeczytać politykę prywatności firmy przetwarzającej dane https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Tutaj można udzielić odmowy dotyczącej wszystkich domen firmy przetwarzającej danych https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Tutaj można przeczytać wytyczne dotyczące plików cookie firmy przetwarzającej dane https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Informacje o przechowywaniu

Poniżej podano najdłuższy potencjalny okres przechowywania na urządzeniu w przypadku wykorzystywania metody przechowywania w plikach cookie oraz innych metod.

 • Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 6 miesięcy

Przechowywane informacje

Ta usługa wykorzystuje różne opisane poniżej środki do przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika.

 • LinkedIn Insight

Za pomocą tej technologii można wyświetlać osobom odwiedzającym naszą stronę spersonalizowane reklamy w serwisie LinkedIn. Czas: 6 miesięcy, typ: plik cookie

 

3.10  YouTube Video

Jest to usługa do odtwarzania filmów wideo.

Firma oferująca usługę

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Cel przetwarzania danych

Poniższa lista zawiera cele gromadzenia i przetwarzania danych.

 • Wyświetlanie filmów wideo

Wykorzystywane technologie

 • Pliki cookie (jeżeli tryb „Privacy enhanced” nie jest aktywny)

Gromadzone dane

Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe), które gromadzone są przez tę usługę lub podczas korzystania z niej.

 • Informacje o urządzeniu
 • Adres IP
 • Adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie
 • Wyświetlane filmy wideo

Podstawa prawna

Poniżej podana jest wymagana podstawa prawna do przetwarzania danych

 • Art 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

Czas przechowywania

Okres przechowywania to przedział czasowy, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do podanych celów przetwarzania.

Dane zostają usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.

Odbiorca danych

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Poniżej znaleźć można adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przesyłać zgromadzone dane do innych krajów. Należy pamiętać o tym, że ta usługa może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do kraju, w którym nie obowiązuje wystarczający poziom ochrony danych. Jeżeli dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych, istnieje ryzyko, że dane będą przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych przez użytkownika. Poniżej znaleźć można listę krajów, do których przesyłane są dane. Może to odbywać się w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania.

Na całym świecie

Tutaj można przeczytać politykę prywatności firmy przetwarzającej dane https://policies.google.com/privacy?hl=en

Tutaj można udzielić odmowy dotyczącej wszystkich domen firmy przetwarzającej danych https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Tutaj można przeczytać wytyczne dotyczące plików cookie firmy przetwarzającej dane https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Informacje o przechowywaniu

Poniżej podano najdłuższy potencjalny okres przechowywania na urządzeniu w przypadku wykorzystywania metody przechowywania w plikach cookie oraz innych metod.

 • Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 10 lat, 2 dni

Wszystkie filmy są włączone w „tryb rozszerzonej ochrony danych”, tzn. żadne dane o Państwu jako użytkownikach nie są przekazywane YouTube, jeśli nie odtworzą Państwo filmu. Dopiero gdy odtworzą Państwo film, wymienione poniżej dane są przesyłane. Nie mamy żadnego wpływu na to przetwarzanie danych.

Gdy odwiedzają Państwo stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje, że wywołali Państwo daną podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przesyłane są dane wymienione w sekcji B, punkcie 2.1 niniejszej Polityki Prywatności. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy nie posiadają Państwo żadnego konta. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przypisania danych do Państwa profilu w YouTube, należy wylogować się przed aktywacją przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i korzysta z nich do celów reklamy, badań rynku i/lub dopasowanego do wymagań optymalizowania swojej strony. Taka analiza odbywa się w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczenia reklamy odpowiedniej do potrzeb oraz aby informować innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym należy w tym celu zgłosić się do YouTube.

Ta usługa wykorzystuje różne opisane poniżej środki do przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika.

 • PREF W tym pliku cookie zapisywane są ustawienia użytkownika oraz inne informacje, w szczególności preferowany język, liczbę wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie oraz preferencje dotyczące aktywowania filtra SafeSearch od Google. Czas: 10 lat, 2 dni, typ: plik cookie
 • VISITOR_INFO1_LIVE Ten plik cookie mierzy przepustowość łącza, aby ustalić, czy wyświetlać nowy, czy też stary interfejs odtwarzacza. Czas: 6 miesięcy, typ: plik cookie
 • use_hitbox Ten plik cookie zwiększa licznik „wyświetleń” filmu w serwisie YouTube. Czas: sesja, typ: plik cookie
 • YSC Zapisuje ustawienia odtwarzacza wideo dokonane przez użytkownika za pośrednictwem osadzonego filmu z serwisu YouTube. Czas: sesja, typ: plik cookie

 

3.11  Google Maps

To internetowa usługa oferująca mapy.

Firma oferująca usługę

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Cel przetwarzania danych

Poniższa lista zawiera cele gromadzenia i przetwarzania danych.

 • Wyświetlanie map

Wykorzystywane technologie

 • Pliki cookie

Gromadzone dane

Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe), które gromadzone są przez tę usługę lub podczas korzystania z niej.

 • Data i godzina wizyty
 • Informacje dotyczące lokalizacji
 • Adres IP
 • URL
 • Dane dotyczące korzystania

Podstawa prawna

Poniżej podana jest wymagana podstawa prawna do przetwarzania danych

 • Art 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania

Unia Europejska

Czas przechowywania

Okres przechowywania to przedział czasowy, w którym zgromadzone dane są przechowywane w celu przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do podanych celów przetwarzania.

Dane zostają usunięte, kiedy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.

Odbiorca danych

 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Poniżej znaleźć można adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Przekazywanie do krajów trzecich

Ta usługa może przesyłać zgromadzone dane do innych krajów. Należy pamiętać o tym, że ta usługa może przesyłać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy do kraju, w którym nie obowiązuje wystarczający poziom ochrony danych. Jeżeli dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych, istnieje ryzyko, że dane będą przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek środków prawnych przez użytkownika. Poniżej znaleźć można listę krajów, do których przesyłane są dane. Może to odbywać się w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania.

Na całym świecie

Tutaj można przeczytać politykę prywatności firmy przetwarzającej dane http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Tutaj można udzielić odmowy dotyczącej wszystkich domen firmy przetwarzającej danych https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Tutaj można przeczytać wytyczne dotyczące plików cookie firmy przetwarzającej dane https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Informacje o przechowywaniu

Poniżej podano najdłuższy potencjalny okres przechowywania na urządzeniu w przypadku wykorzystywania metody przechowywania w plikach cookie oraz innych metod.

 • Maksymalny czas przechowywania plików cookie: 6 miesięcy

Ta usługa wykorzystuje różne opisane poniżej środki do przechowywania informacji na urządzeniu użytkownika.

 • NID W tym pliku cookie zapisywane są informacje dotyczące ustawień użytkownika oraz informacje dla Google Maps. Czas: 6 miesięcy, typ: plik cookie

4. Korzystanie z funkcji i ofert na naszej stronie internetowej

W przypadku gdy chcą Państwo skorzystać z usług oferowanych na naszej stronie internetowej, jak choćby odpłatne rezerwacje w naszym sklepie internetowym lub zamówienie newslettera, konieczne jest podanie dodatkowych danych osobowych. Szczegóły na ten temat można znaleźć w poniższych regulacjach.

4.1 Formularz kontaktowy

(1) W przypadku dobrowolnego korzystania z naszych formularzy kontaktowych są Państwo proszeni o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu pocztowego Państwa firmy oraz adresu e-mailowego, przy czym informacje te są oznaczone jako obowiązkowe. Ponadto mają Państwo możliwość wprowadzenia w razie konieczności dodatkowych danych w celu ułatwienia nam nawiązania z Państwem kontaktu (np. numer telefonu, zawód, powód Państwa zapytania/nawiązania kontaktu, wiadomość).

(2) Z chwilą wysyłki Państwa zapytania zapisujemy wykorzystany przez Państwa adres IP oraz godzinę zgłoszenia. Celem tej procedury jest udokumentowanie Państwa logowania i możliwość wyjaśnienia ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych.

(3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przede wszystkim wyraźnie udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. a RODO. Ponadto przetwarzanie danych służy do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, a tym samym jest oparte o cele związane z realizacją czynności (przed-) umownych w rozumieniu art.

6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie uprawnionego interesu zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. f RODO w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące naszych usług lub ofert i udowodnieniu możliwego nadużycia użytego w tym celu adresu e-mailowego. O ile będziemy rozróżniać między danymi obowiązkowymi a danymi dobrowolnymi, w charakterze danych obowiązkowych w rozumieniu art.

5 ust. 1 lit. c oraz art.

25 RODO, będą gromadzone tylko te dane, które są przesyłane również w przypadku zapytań wysłanych innymi drogami, np. poprzez podpis elektroniczny w wiadomości e-mail osoby przesyłającej zapytanie, i które, jak wskazuje doświadczenie (zobacz ust. 2), są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Zazwyczaj dane te są nam potrzebne, aby np.

 • przypisać osoby przesyłające zapytanie do odpowiedniego regionu dystrybucji;
 • przypisać osoby przesyłające zapytanie do odpowiedniego pracownika terenowego;
 • zaprosić osoby przesyłające zapytanie na targi, seminaria itp.;
 • móc wysłać certyfikaty uczestnictwa w seminariach do osób przesyłających zapytanie;
 • móc wysłać materiały drukowane do osób przesyłających zapytanie;
 • dostarczyć materiały / wzorniki itd. osobom przesyłającym zapytanie;
 • móc polecić osobom przesyłającym zapytanie lokalnych sprzedawców hurtowych.

(4) Dane dobrowolne, takie jak np. Państwa zawód lub powód zapytania, pomogą nam w zapewnieniu Państwu najlepszej obsługi bez konieczności zadawania dodatkowych pytań, ponieważ np. dla różnych grup zawodów mamy przygotowane różne produkty i informacje. Wreszcie uzasadniony interes zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. f RODO polega również na możliwości wykorzystania udostępnionych przez Państwa danych w celu późniejszego nawiązania kontaktu w rozumieniu (potencjalnego) pielęgnowania kontaktów z klientami oraz informowania Państwa o naszych ofertach i usługach.

(5) Udzielone przez Państwa informacje usuniemy, gdy tylko ich przechowywanie we wskazanych powyżej celach nie będzie już konieczne. Jeśli wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie danych, co jest możliwe w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość i co nie ma wpływu na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych, która odbyła się do momentu wycofania zgody, i/lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa uzasadniony interes (art.

6 ust. 1 lit. f RODO), dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte. Nie dotyczy to jedynie tej sytuacji, jeśli i o ile inna przyczyna wynikająca z przepisów prawa (np. związana z wykonaniem umowy lub podjęciem działań przed zawarciem umowy zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. b RODO) uzasadnia dalsze przetwarzanie lub ustawowe terminy przechowywania stoją na przeszkodzie natychmiastowemu usunięciu danych (art.

6 ust. 1 lit. c RODO).

(6) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art.

28 RODO, a także ewentualne spółki zależne, których usług i/lub produktów dotyczy Państwa zapytanie. Jeśli te spółki zależne znajdują się w państwach trzecich, przekazujemy Państwa dane osobowe tylko, jeśli dane państwo trzecie zawarło z nami standardowe klauzule umowne UE.

4.2 Newsletter (OBO News)

(1) Wyrażając swoją zgodę i podając swój adres e-mail, mogą Państwo subskrybować nasz newsletter, z którego będą się Państwo dowiadywać o naszych aktualnych interesujących ofertach, naszych usługach i produktach, nowościach naszej firmy oraz pozostałych aktualnych tematach OBO. Informacją obowiązkową niezbędną do przesyłania newslettera jest jedynie Państwa adres e-mail. Alternatywnie lub dodatkowo mogą Państwo za pomocą pola kontrolnego zamówić wersję OBO News specjalnie dopasowaną do Państwa życzeń lub potrzeb. W przypadku dobrowolnego korzystania z tego zamawiania są Państwo proszeni o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu pocztowego Państwa firmy, swojej grupy klientów oraz adresu e-mailowego, przy czym informacje te są oznaczone jako obowiązkowe. Ponadto mają Państwo możliwość wprowadzenia w razie konieczności dodatkowych danych w celu ułatwienia nam nawiązania z Państwem kontaktu (np. numer telefonu).

(2) Do logowania do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że po zalogowaniu przesyłamy Państwu wiadomość e-mail na podany adres poczty elektronicznej, w której prosimy o potwierdzenie, że życzą sobie Państwo przesłania newslettera. Jeśli nie potwierdzą Państwo swojego zgłoszenia w ciągu 72 godzin, Państwa informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto zapisujemy wykorzystywany przez Państwa adres IP oraz godzinę logowania i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udokumentowanie Państwa logowania i możliwość wyjaśnienia ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych. Po potwierdzeniu przez Państwa zamówienia newslettera zapisujemy przekazane przez Państwa dane zgodnie z ust. 2 na cele wysyłki newslettera oraz na cele udokumentowania ewentualnego nadużycia Państwa adresu e-mail.

(4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyraźnie udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. a RODO, a odnośnie do danych przetwarzanych wg ust. 2 nasz uzasadniony interes zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. f RODO w udowodnieniu ewentualnego nadużycia używanego do tego adresu e-mailowego.

(5) Swoją zgodę na przesyłanie newslettera mogą Państwo w każdej chwili wycofać i zrezygnować z jego zamawiania. Oświadczenie o wycofaniu zgody mogą Państwo złożyć, klikając link udostępniany w każdym e-mailu z newsletterem, w wiadomości e-mail na adres info(at)obo.de albo w wiadomości wysłanej na podane w stopce redakcyjnej dane kontaktowe.

(6) Państwa adres e-mail, na który wysyłany będzie newsletter, jest gromadzony tylko na czas dobrowolnej subskrypcji. Pozostałe dane zgromadzone wg ust.

1 RODO zostaną przez nas usunięte najpóźniej po upływie jednego miesiąca od Państwa rezygnacji z subskrypcji.

(7) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art.

28 RODO.

(8) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art.

28 RODO, a także ewentualne spółki zależne zajmujące się wysyłaniem newslettera. Jeśli te spółki zależne znajdują się w państwach trzecich, przekazujemy Państwa dane osobowe tylko, jeśli dane państwo trzecie zawarło z nami standardowe klauzule umowne UE.

4.3 OBO Construct

(1) Oferujemy naszym klientom, pracownikom i potencjalnym nowym klientom oraz partnerom handlowym możliwość korzystania na naszej stronie internetowej z naszego oprogramowania OBO Construct w różnych obszarach zastosowania. Oprogramowanie to może zostać pobrane lub wykorzystywane w charakterze aplikacji internetowej. Pobierając i/lub wykorzystując nasze oprogramowanie, zawierają Państwo z nami odpowiednią umowę użytkowania, nawet jeśli użytkowanie to jest nieodpłatne.

W celu pobrania oprogramowania w formularzu pobierania należy wpisać dane dotyczące osoby użytkownika. Są to dane podstawowe, a więc imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail użytkownika, które są nam niezbędne w celu identyfikacji użytkownika jako partnera umowy oraz w celu nawiązania z nim ewentualnego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto prosimy o wpisanie zawodu, który jest dla nas decydujący w celu przypisania użytkowników odnośnych produktów do różnych obszarów zawodowych oraz oferowania produktów konkretnej grupie zawodów, która najczęściej korzysta z oprogramowania. Przetwarzanie tych danych odbywa się również w naszym uzasadnionym interesie (art.

6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto przetwarzanie danych odbywa się również zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa zgody, ponieważ wyłącznie od Państwa decyzji zależy, czy chcą Państwo użytkować bezpłatnie zaoferowane przez nas oprogramowanie oraz ujawnić nam w związku z tym Państwa dane.

Oprócz możliwości pobrania oprogramowania w przypadku niektórych produktów OBO-Construct (np. OBO Construct do systemów instalacji podpodłogowych oraz OBO Construct do systemów uziemienia) oferujemy również możliwość rejestracji użytkowników oprogramowania oraz założenia hasła do późniejszego logowania. Podczas rejestracji prosimy Państwa o podanie takich samych danych, jak w ramach opisanego powyżej formularza pobierania. Dane te wykorzystujemy w tych samych celach przetwarzania. Ponadto pobieramy Państwa adres e-mail w celu ukończenia procesu rejestracji, ponieważ w celu aktywacji konta będą Państwo musieli potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail. Ponadto Państwa adres e-mail będzie niezbędny w celu zapisania dla Państwa i przypisania do Państwa konfiguracji. Za pomocą adresu e-mail oraz hasła mogą Państwo zalogować się jako użytkownik i mieć dostęp do wszystkich projektów i konfiguracji.

Po założeniu konta mogą Państwo zakładać dowolną liczbę projektów. Jedynymi polami obowiązkowymi są przy tym nazwa projektu oraz data zlecenia. Data jest ustawiona domyślnie na datę aktualną, a nazwa projektu na „nowy projekt” z możliwością zmiany. Mogą Państwo założyć bezpośrednio nowy projekt bez podawania dalszych danych projektu. Mają Państwo również możliwość zmiany nazwy projektu oraz wprowadzenia dodatkowych danych dotyczących projektu (np. skróconej nazwy projektu, numeru projektu, numeru klienta, nazwy klienta, adresu klienta). Dane wygenerowane przez Państwa w ramach tych procesów są zapisywane na naszym serwerze i mogą być wyświetlane przez danego użytkownika (a więc przez Państwa) tylko po wprowadzeniu hasła.

Przetwarzanie powyższych danych odbywa się na zgodę udzieloną przez Państwa w procesie rejestracji zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. a RODO, a także w celu wykonania umowy zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto w naszym uzasadnionym interesie w rozumieniu art.

6 ust. 1 lit. f RODO leży możliwość udostępniania naszym (potencjalnym i/lub dotychczasowym) klientom, pracownikom i partnerom handlowym praktycznego i dostosowanego do ich potrzeb oprogramowania podlegającego ciągłej optymalizacji. Aby zapewnić ciągłą optymalizację, niezbędna jest analiza sposobu użytkowania oprogramowania. Analiza użytkowania oprogramowania jest przeprowadzana przez aplikacje sieciowe za pomocą usługi Google-Analytics (szczegóły oraz możliwości złożenia sprzeciwu – zob. punkt B 3 powyżej). Nie mamy przy tym zasadniczo dostępu do Państwa danych osobowych wprowadzonych do projektu.

 

Niezbędna w celu wykonania umowy (art.

6 ust. 1 lit. b RODO), lecz również leżąca w naszym uzasadnionym interesie (art.

6 ust. 1 lit. f RODO) jest ponadto możliwość poproszenia Państwa za pomocą wprowadzonych przez Państwa danych kontaktowych o informację zwrotną dotyczącą stosowanego oprogramowania i/lub nawiązania kontaktu w celu uzyskania propozycji poprawy oprogramowania albo poinformowania Państwa o nowych możliwościach używanego już oprogramowania lub o uzupełnieniach/innych programach.

(2) Bez Państwa wyraźnej zgody lub bez podstawy prawnej Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim spoza stosunku umownego oprócz programistów działających na nasze zlecenie. Przekazujemy te dane programistom działającym na nasze zlecenie w celu udostępnienia Państwu niezbędnych informacji technicznych, wzgl. aktualizacji użytkowanego przez Państwa oprogramowania. Informujemy, że w tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych osobowych na zlecenie zgodnie z art.

28 RODO. Programiści, o których mowa powyżej, zobowiązali się w podpisanej z nami zgodnie z przepisami prawa umowie do przestrzegania postanowień z zakresu ochrony danych osobowych.

(3) Po całkowitym wykonaniu umowy Państwa dane zostaną zablokowane dla dalszego wykorzystania. Po upływie terminów przechowywania wynikających z przepisów podatkowych i handlowych dane te zostaną usunięte, chyba że udzielili Państwo wyraźnej zgody na ich dalsze wykorzystywanie. Dane przetwarzane na podstawie art.

6 ust. 1 lit. f RODO są przetwarzane do momentu ustania uzasadnionego interesu, a następnie usuwane, najpóźniej z chwilą otrzymania przez nas Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych. Dane te podlegają również ustawowym terminom przechowywania.

(4) W przypadku udostępniania oprogramowania przez App-Store należy również uwzględnić informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez dostawcę App-Store. Za tego rodzaju wykorzystywanie Państwa danych są odpowiedzialni wyłącznie dostawcy App-Store.

4.4 Seminaria

Na stronie OBO mogą się Państwo również zarejestrować na seminaria. Podstawą prawną takiej rejestracji jest Art.

6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Gromadzenie danych następuje w tym przypadku w celu przeprowadzania danego seminarium, wystawienia świadectw uczestnictwa oraz duplikatów, a także analizy statystycznej i realizacji płatności. W tym celu przetwarzamy dane z kategorii „dane identyfikacyjne”, „dane rozliczeniowe”, „dane dotyczące umowy” i ewentualnie „dane dotyczące usług” (w przypadku wydarzeń edukacyjnych). Dane są przekazywane ew. usługodawcy, któremu zlecono organizację i przeprowadzenie wydarzenia, lub współorganizatorom bądź też prowadzącym wydarzenie. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest planowane. Okresy przechowywania wynikają z podstaw prawnych, w odniesieniu do rachunków wynoszą one dziesięć lat.

4.5. Seminaria online

GoToWebinar

Do prowadzenia seminariów online oraz rejestracji na nie wykorzystujemy narzędzie „GoToWebinar” firmy LogMeIn Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D0R573, Irlandia. Odbywa się to w ramach przetwarzania na zlecenie wg art. 28 RODO. Podczas korzystania z GoToWebinar gromadzone są różne dane osobowe, które są przechowywane na serwerach GoToWebinar.

Dane mogą także być zapisywane w krajach trzecich, w których nie obowiązują europejskie standardy ochrony danych.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można w polityce prywatności firmy LogMeIn.

www.logmein.com/de/legal/privacy

 

Państwa dane podane przy rejestracji (imię, nazwisko, adres e-mail, miejscowość, kod pocztowy i nazwa firmy) będą przez nas wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą.

4.6 Google Maps

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Maps w celu przedstawienia interaktywnych map oraz sporządzania wskazówek dojazdu. Operatorem Google Maps jest firmą Google Inc., z siedzibą w USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Pkw, Mountain View. Korzystanie z tej usługi pozwoli Państwu na wyświetlenie naszej lokalizacji oraz ułatwi ewentualny dojazd. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art.

6 ust. 1 lit. f RODO.

Podczas Państwa korzystania z Google Maps informacje o wykorzystywaniu tej strony internetowej i Państwa adres IP oraz adres (startu) wprowadzony w ramach funkcji planowania trasy są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową zawierającą Google Maps, Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest przekazywana przez Google bezpośrednio do Państwa przeglądarki i włączana przez nią do strony internetowej. Nie mamy więc wpływu na zakres danych pobranych w ten sposób przez Google. Zgodnie z naszym stanem wiedzy są to co najmniej następujące dane:

 • data i godzina wizyty na danej stronie internetowej;
 • adres internetowy lub URL wyświetlonej strony internetowej;
 • adres IP, wprowadzony w ramach funkcji planowania trasy adres (startowy).

Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy nie posiadają Państwo żadnego konta. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przypisania danych do Państwa profilu w Google, należy wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i poddaje je analizie. Taka analiza odbywa się w szczególności zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu Google w wyświetlaniu spersonalizowanej reklamy, badań rynku i/lub dopasowanego do wymagań optymalizowania swojej strony.

Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym należy w tym celu zgłosić się bezpośrednio do firmy Google. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy. Odmowa zgody (opt-out) powinna być możliwa pod następującym adresem: www.google.com/settings/ads/.

Google LLC ma siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US Privacy Shield gwarantujący przestrzeganie poziomu ochrony danych obowiązującego w Unii Europejskiej zgodnie z (krytykowaną) opinią Komisji Europejskiej.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przyszłe przekazywanie Państwa danych do Google w ramach korzystania z Google Maps, mają Państwo również możliwość całkowitej dezaktywacji tej usługi internetowej Google Maps, wyłączając obsługę JavaScript w Państwa przeglądarce. Nie będzie można wówczas korzystać z Google Maps, a więc z wyświetlania map na tej stronie internetowej.

Warunki użytkowania Google można znaleźć pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, natomiast, a dodatkowe warunki użytkowania Google Maps pod adresem https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w związku ze stosowaniem Google Maps znajdą Państwo na stronie internetowej Google (Google Privacy Policy): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Google Maps Routenplaner w opisany powyżej sposób oraz we wskazanym powyżej celu.

5. Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodne ze stanem techniki, aby zapewnić dotrzymywanie przepisów prawa z zakresu ochrony danych, a tym samym chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieuprawnionych. Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności zakodowaną transmisję danych między Państwa przeglądarką a naszym serwerem. .

 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych za pośrednictwem sieci społecznościowych

Na naszej stronie internetowej nie są używane wtyczki społecznościowe. Udostępniamy jedynie linki do różnych serwisów społecznościowych.

Platformy społecznościowe przetwarzają Państwa dane osobowe, kiedy przechodzą Państwo na nasze profile.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest komunikacja z korzystającymi z serwisów interesantami oraz klientami w celu odpowiadania na pytania oraz dostarczania informacji o naszych produktach. Jeżeli dostawca danej platformy społecznościowej poprosił o zgodę na opisane przetwarzanie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Informacje o tym, jakie dane osobowe są przy tym rejestrowane przez dostawców usług, informacje na temat możliwości odmowy (opt-out) oraz informacje o prawach dotyczących ochrony danych znajdą Państwo w polityce prywatności danego usługodawcy. W tym celu odsyłamy do poniższych stron dostawców platform.

Istnieje możliwość, że dane użytkownika będą przetwarzane w krajach trzecich (krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego „EOG”). Przypominamy, że dostawcy z USA z certyfikatem Privacy Shield zobowiązują się do zachowywania zgodności ze standardami ochrony danych UE. Może to jednak wiązać się z określonymi ryzykami dla użytkownika, np. trudnościami w dochodzeniu swoich praw.

Więcej informacji znaleźć można na stronach poszczególnych dostawców platform.

Z reguły dane przetwarzane są w celach związanych z badaniami rynku oraz reklamą. Przykładowo, na podstawie zachowania podczas użytkowania oraz wynikających z tego zainteresowań użytkowników tworzone mogą być profile użytkowania. Profile te mogą być wykorzystywane np. do wyświetlania reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkowników w ramach platformy oraz poza nią.

W tym celu na komputerach użytkowników zapisywane są pliki cookie, w których przechowywane są informacje o zachowaniu i zainteresowaniach użytkowników.

Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów przetwarzania oraz możliwości odmowy (opt-out) znaleźć można na poszczególnych stronach dostawców platform.

Podkreślamy, że zapytania o dostęp do danych oraz roszczenia wynikające z praw użytkowników najlepiej jest kierować do dostawców platform. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą podjąć stosowne działania oraz bezpośrednio udzielać informacji. Jeżeli pomimo tego potrzebują Państwo pomocy, mogą Państwo zwrócić się do nas.

Funkcja komentarzy

Na kanałach OBO-Bettermann na platformach społecznościowych mogą Państwo dodawać komentarze do publikowanych przez nas treści. Kliknięcie przycisku „Dodaj komentarz” wiąże się z zarejestrowaniem Państwa danych osobowych. Informacje dotyczące tego, jakie dokładnie dane osobowe są gromadzone oraz dalsze informacje na temat ochrony danych znaleźć można w polityce prywatności poszczególnych dostawców platform. Dodany przez Państwa komentarz wraz z nazwą użytkownika zostanie opublikowany na naszym profilu w danym serwisie społecznościowym.

Polubienie i/lub zasubskrybowanie naszych kanałów w mediach społecznościowych wiąże się z zarejestrowaniem Państwa danych osobowych. Informacje dotyczące tego, jakie są to dane, znaleźć można w polityce prywatności poszczególnych dostawców platform.

Facebook

Podstawę prawną stanowi porozumienie o wspólnym przetwarzaniu wg art. 26 RODO.

Jako współadministratorzy, Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG współodpowiadają za przetwarzanie Państwa danych za pośrednictwem naszego fanpage’a.

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://facebook.com/privacy/explanation

Wycofanie zgody: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com

Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

W ramach usługi „Statystyki strony” rejestrowane jest Twoje zachowanie w odniesieniu do naszego fanpage’a. Widoczne dla nas dane analityczne nie pozwalają nam analizować sposobu użytkowania poszczególnych osób. Widzimy jedynie zagregowane dane (np. liczbę wyświetleń, polubień i obserwujących, region pochodzenia, grupę wiekową, płeć).

Więcej informacji znaleźć można na stronach: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum oraz https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data..

Twitter

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy,

Wycofanie zgody: https://twitter.com/personalization

Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Google YouTube

(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia)

Polityka prywatności/wycofanie zgody: https://policies.google.com/privacy

Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Xing

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy)

Polityka prywatności/wycofanie zgody: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) –

Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wycofanie zgody: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Instagram

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Polityka prywatności/wycofanie zgody: http://instagram.com/about/legal/privacy/